شعرها

نخستین شعرها در نشریات ادبی دهه ی 60 ،"آدینه" و"دنیای سخن" به چاپ رسیدند.درسال 1374 مجموعهً شعری به نام " فصل اوّل"چاپ شد که امکان توزیع نیافت.بیشتر شعرهای آن مجموعه همراه با شعرهایی دیگر تحت عنوان " آواز امشب " توسط نشر مرکز درسال 1388 منتشر شدند.در این جا شعر آغازین کتاب به نام "نگاه مضاعف" همراه شعرهای دیگری  که  در آن کتاب نیامده درج شده است.

 

تصویرگر:سیاوش نصری

 

 

عبور از مرگ
عبور از مرگ
غزل آخر
غزل آخر
مرگ دوست
مرگ دوست
سیانور
سیانور
آوار
آوار
هوا
هوا
شعر گزارش
شعر گزارش
شعبده بازان
شعبده بازان
نارسیس
نارسیس
او
او
سقوط
سقوط
الزایمر
الزایمر
شب
شب
عبور
عبور
سفرکرده
سفرکرده
بوسه
بوسه
ترجمان زمان
ترجمان زمان
چراق قرمز
چراق قرمز
اطاق
اطاق
درخت
درخت
راه
راه
طالع نحس
طالع نحس
وطن
وطن
ظلمت بی ترانه
ظلمت بی ترانه