چهارشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۷
Like1
بیوگرافی

دکتر غلامحسین معتمدی روانپزشکفارغ التحصیل دبیرستان البرز


دکترای پزشکی عمومی از دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران


دکترای تخصصی روانپزشکی از دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهرانصاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه ی زمان 1370-1382روانپزشک بیمارستان خاتم الانبیاء 1374 تا کنون


مدیر و سردبیر سایت روان پژوه 1387 تا کنون


عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1388 تا کنونکتاب ها :


انسان و مرگ ( تاًلیف ) نشر مرکز چاپ اول ویرایش دوّم 1387


موسیقی و ذهن ( ترجمه) نشر مرکز چاپ پنجم 1393


روان شناسی مدیر موًفق (ترجمه) نشر مرکز چاپ دهم 1395


آواز امشب ( تاًلیف) نشر مرکز چاپ اوّل 1388


تو خوابی نبودی که من دیده بودم (تالیف) نشر مرکز چاپ اول 1391دنیا از جنس خاطره هاست(تالیف)نشر مرکز چاپ اول 1392سرنوشت بهانه ی نرسیدن است (تالیف) نشر مرکز چاپ اول1394