بیوگرافی

بیوگرافی

دکتر غلامحسین معتمدی روانپزشک

فارغ التحصیل دبیرستان البرز

دکترای پزشکی عمومی از دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران
 
دکترای تخصصی روانپزشکی از دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران

صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه ی زمان 1370-1382

روانپزشک بیمارستان خاتم الانبیاء 1374 تا کنون

مدیر و سردبیر سایت روان پژوه 1387 تا کنون

عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1388 تا کنون

 

کتاب ها :

  • انسان و مرگ ( تاًلیف ) نشر مرکز چاپ اول ویرایش دوّم 1387
  • موسیقی و ذهن ( ترجمه) نشر مرکز چاپ پنجم 1393
  • روان شناسی مدیر موًفق (ترجمه) نشر مرکز چاپ دهم 1395
  • آواز امشب ( تاًلیف) نشر مرکز چاپ اوّل 1388
  • تو خوابی نبودی که من دیده بودم (تالیف) نشر مرکز چاپ اول 1391
  • دنیا از جنس خاطره هاست(تالیف)نشر مرکز چاپ اول 1392
  • سرنوشت بهانه ی نرسیدن است (تالیف) نشر مرکز چاپ اول1394