اگر کسی در حال مردن است تا چه زمانی می توان حقیقت را از او پنهان کرد؟

پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲

اگر کسی در حال مردن است تا چه زمانی می توان حقیقت را از او پنهان کرد؟

اصولاً پنهان کردن حقیقت به هیچ وجه توصیه نمی شود و معمولاً پنهان کردن واقعیت مرگ محتوم تا انتهای کار امکان پذیر نیست مگر ان که انتخاب بیمار این باشد یعنی او نخواهد که حقیقت را بداند که چندان هم نامکرّر نیست. در این حالت اگر کسانی که مسئول امور بیمار هستند در فریبکاری مهارت داشته باشند نمایشنامه می تواند برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد. امّا با تداوم بیماری و وخیم شدن حال فرد کار دشوارتر می شود و معمولاً زمانی فرا می رسد که بیمار، خانواده ، پزشک و خدمهً درمانی همه حقیقت را می دانند ولی آن را بیان نمی کنند. در موارد شدید انکار مرگ بیمار مرگ را نمی پذیرد و حقیقت انکار می شود و تنها بقیّه از آن آگاهند و ممکن است این وضعیت تا مرگ نیز ادامه یابد.