بر فراز تپه های گرجستان

شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

 

 

                          ***

 

 

Upon  the  hills  of  Georgia  lies  the  haze  of  night ….

                   Below, Aragva  foams …. The  sadness

That  fills  the  void  of  days  is, strangely, half  delight,

                   ‘Tis  both  sweet  pain  and  sweeter  gladness.

Because  you  haunt  my  heart, it  cannot   be  at  rest,

                   And  yet  ‘tis  light, and  untormented

By  morbid  thoughts …. It  loves …. It  loves  because  it  must,

                   And, for  all  that,remains  contented.

 

 

 

                                                                                          1829
                                                                             

 

 

 بر فراز تپه های گرجستان 
 

بر فراز تپه های گرجستان

مه شامگاه تن رها کرده ست ....

به زیراندر ،

             کف های آراگوا* ....

اندوهی که تهی خانه ی روزها را می انبارد

به شگفتی ،

            نیم شادمانیست

درد شیرین و شادی شیرین تر

                                 این هر دو است.

زانرو که قلبم را تسخیر کرده ای

                                     یارای آرامیدنش نیست

و با اینهمه تابانست و آزارنایافته

                                   از اندیشه های بیمارگونه ....

عشق می ورزد

می پرستد

          ازیرا که چنین بایدش ،

و به رغم همه چیز

                    خرسند می ماند.

 

                                                                                                              

                                                                                                                 الکساندر پوشکین

                                                                                                                        1829

                                                                                                         ترجمه ی غلامحسین معتمدی
                                                                                                        

*Aragva رودخانه ای در گرجستان.(م)