به چادایف

پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲TO  CHAADAYEV
 

 

Not  long  did  youth’s  vain  hopes  delude  us,

Its  dreams  of  love  and  prideful  fame.

They  briefly, fleetingly  pursued  us,

Then  passed  like  mist  and  no  more  came.

But  still  we  chafe, our  hearts  afire,

Under  the  yoke  of  tyranny,

And, heedful  of  our  country’s  plea,

Her  true  deliverance  desire.

We  freedom  wait  with  all  the  fever,

The  hidden  ache  and  eagerness

That  ‘fore  the  hour  of  promised  bliss

Consume  the  young  and  ardent  lover.

While  freedom’s  flame  within  us  lives,

While  we  by  honour’s  voice  are  guided,

To  Russia, comrade, let  us  give

Our  spirits  whole  and  undivided.

Dear  friend, have  faith : the  wakeful  skies

Presage  a  dawn  of  wonder-Russia

Shall  from  her  age-old  sleep  arise,

And  despotism, impatient, crushing,

Upon  its  ruins  our  names  incise!

                                                                                                                                  

Alexander  Pushkin     

                                                                                   1818
                                                                          

                                                                       


 

 

به  چادایف*

 

نه  دیرپای  فریفتندمان

                          آرزوانه های  پوچ  شباب

روًیاهایش  از  عشق و نام آوری  غرورآمیز .

کوتاه و تیزپای   پی جوی ما شدند

وآنگاه  درگذشتند

                    چونان  مهی  و زان  پس  بازنیآمدند.

با اینهمه  ما همچنان بی تابیم

                                  دل هایمان در آتش اند ،

به زیر یوغ جور و ستم

و هشیوار  دادخواهی  کشورمان

                                    آرزوی راستین رهایی اش.

آزادی !

         ما با تبی تمام چشم به راهیم

درد و شوق بنهفته ای را

                            که جلودار ساعت  سعادت  معهودست

و عاشق غیرتمند  جوان  را  از پای در می آورد.

در آنهنگام  که  شعله ی  آزادی  در  درونمان شراره  کشد

و  بدانزمان  که  با  آوای  سرافرازی  هدایت می شویم ،

همراها ! بیا  به  روسیه  بخشیم

 به  تمامی  هم  پیمان

                        جان های خویش را.

ای  گران دوست ، ایمان  بدار :

افلاک  ز  خواب جسته

                           پیام آور  فجری  شگفت انگیزند .

باشد  که  روسیه

                        سر  از  خواب  دیرینه سالش  تهی  سازد

و  استبداد

 درهم شکسته

                بی شکیب

بر فراز ویرانه هایش

                        نام های  ما  نقش بسته باشد !

 

  الکساندر پوشکین                                                                       
 

                                                                                                                         1818                                                       

                                                                                                           ترجمه ی غلامحسین معتمدی
                                                                                                        

                                                                                               

 

 *این شعر خطاب به یکی از نزدیکترین دوستان پوشکین به نام  پ.وای.چادایف (P.Y.Chaadayev)  است
 
که از متفکران و روشنگران  پیشرو روسیه محسوب می شود .