سه شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱
Like0
ترجمه شعرهای خارجیترجمه شعرهای خارجی
منبع:ترجمه ی اشعار پوشکین در "فصلنامه ی سیاووشان،شماره 11.بهار و تابستان 1389چاپ شده است.


خطاب به دکاپریست ها                                                       Alexander  Pushkin

به چادایف                                                                      Alexander  Pushkin   

نامم به چه معناست ترا                                                       Alexander  Pushkin   

به فواره ی باغچه سرای                                                     Alexander  Pushkin

اسیر                                                                            Alexander  Pushkin  

پاره ابرهای پرگشاده                                                          Alexander  Pushkin

وقت آن است                                                                  Alexander  Pushkin

پژواک                                                                         Alexander  Pushkin

شب                                                                            Alexander  Pushkin 

10
برفراز تپه های گرجستان                                                   Alexander  Pushkin