ترجمه:خطاب به دکابریست ها

شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

 

                            ***

Deep  in  Siberia’s  mines, let  naught

Subdue  your  proud  and  patient  spirit

Your  crushing  toil  and  lofty  thought

Shall  not  be  wasted - do  not  fear  it.

 

Misfortune’s  sister, hope  sublime,

From  sombre  dungeon  pain  will  banish;

Joy  will  awake  and  sorrow  vanish…

‘Twill  come, the  promised, longed-for   time:

 

The  heavy  locks  will  burst-rejoice!-

And  love  and   friendship,’thout  delusion,

Will  reach  you  in  your  grim  seclusion

As  does  my  freedom-loving  voice.

 

The  prison  walls  will  crash….Content,

At  door  will  freedom  wait  to  meet  you;

Your  brothers,  hastening  to  greet  you,

To  you  the  sword  will, glad, present.

 

 

                                                                       Alexander  Pushkin

                                                                                   1827
                                                                                              

                                                                                                                                                           

 

خطاب به دکابریست ها ...


بگذارید نیستی را سر آن باشد

تا در قعر کان های سیبری

برتری جوید

               بر روح   شکیبا و سرافراز شما

رنج فرساینده و اندیشه والایتان

                                   برباد نخواهد شد

                                                      مهراسید از آن.

 

خواهر شوربختی

                    امید

                         بر می آید ،

از سیه چال تیره درد به در می شود

شادمانی از خواب به  پا می خیزد

 و غم از دیده نهان خواهد شد...

خواهد آمد

            آن روزگار معهود و دیرخواسته :

 

قفل های گران برگشوده  می شوند

                                        شادان باشید !

وهذیانتان

          عشق و دوستی

در انزوای هولناکتان

                        بر شما دست می یابند

همان گونه که آوای آزادی پرست من.

 

زندان را

         دیوارها فرو خواهد ریخت

                                       خرسند باشید ،

بر آستانه ی در

                 آزادی

                         در انتظار دیدارتان خواهد بود

برادرانتان 

 از بهر درود گفتن به شما می شتابند

و شمایان را

              شمشیر ارمغانی شادی بخش خواهد بود.*

 

 

 

                                                                                                                  الکساندر پوشکین

                                                                                                                         1827                                                       

                                                                                                           ترجمه ی غلامحسین معتمدی