نامم به چه معناست ترا

پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
What  means  my  name  to  you?...


T will  die

As  does  the  melancholy  murmur

Of  distant  waves  or, of  a  summer,

The  forest’s  hushed  nocturnal  sigh.

 

Found  on  a  fading  album  page,

Dim  will  it  seem  and  enigmatic,

Like  words  traced  on  a  tomb, a  relic

Of  some  long  dead  and  vanished  age.

 

What’s  in  my  name?...Long  since  forgot,

Erased  by  new, tempestuous  passion,

Of  tenderness  ‘twill  leave  you  not

The  lingering  and  sweet  impression.

 

But  in  an  hour  of  agony,

Pray, speak it, and  recall  my  image,

And  say, “He  still  remembers  me,

His  heart  alone  still  pays  me  homage.”

 

                                                                 Alexander  Pushkin

                                                                           1830
                                                               
        
 

نامم به چه معناست ترا؟


نامم به چه معناست ترا ؟

                            خواهد مرد

همچنان که زمزمه ی دلتنگی

از امواج دوردست

                       یا  ز  یکی تابستان

آه خاموش شامگاهی جنگل.

 

بریافته به برگ  باخته رنگ  یکی  دفتر

محو  و  رازآلود خواهد  نمود

چونان  الفاظی  برنوشته   به  گوری

 یادگاری

          از  روزگاری

                          دیرمرده  و تباه شده.

 

چیست  در  نامم؟

                    دیرگاهی  ازیاد رفته

سترده  به  شوری  تندرآسا  و  نوپای  ،

ز مهر

       ترکت  نخواهد  گفت

                                تاًثیر  دل انگیز  و  دیرپای.

 

لیک  در  ساعتی  جانکاه

به  نیایش  بنشین

 از آن سخن بران

                     و  نقش  مرا  به خاطر آور

و بگو :

       "او هنوز به یاد من است

                                     تنها  قلب  او   مرا  همچنان  بزرگ  می  دارد."

 

                                                                                                          

                                                                                                                       الکساندر  پوشکین

                                                                                                                              1830

                                                                                                                ترجمه ی غلامحسین  معتمدی