وقت آن است

پنجشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

                                     ***

 ‘Tis  time, my  friend, ‘tis  time! The  heart  to  peace  aspires :

Day  follows  day ; the  rolling  stream  of  hours

Crumbles  the  banks  of  being, and  you  and  I

Had  thought  to  live, and  yet, behold, we die.

 

Though   joy  for  ever  flees, peace  stays  and  concentration.

For  long  now  has  it  been  my  consolation,

Hard-driven  slave, to  plan  rebellious  flight

To  some  far  sanctuary  of  work  and  chaste  delight.

 

                                                                                                           1834

                                                                                                


 

وقت آن است

 

وقت آن است ای دوست

                          وقت آن است !

دل هوای آسودن دارد

روز از پی روز

جریان خم اندر خم ساعات

                             کرانه های هستی را درهم می شکند

و من وتو

به زیستن اندیشیده بودیم

ولیک بنگر

            ما می میریم.

 

اگرچه شادی برای همیشه در گریزست

آرامش و حضور دل برجای می ماند.

حالیا دیرزمانی دلخوشی بوده مرا

برده ی سخت رانده را

                         پروازی سرکشانه طرح درانداختن

به عزلتگاهی دوردست از تلاش و شادمانی بی پیرایه.

 

 

                                                                              

                                                                                                         الکساندر پوشکین

                                                                                                               1834

                                                                                                  ترجمه ی غلامحسین معتمدی