پژواک

شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

 

 

 

THE  ECHO

 

 

When  thunder  beats  its  dreadful  gong

Or  wild  beasts  cry  the  woods  among,

At  sound  of  horn  or  maiden’s  song –

                   Your  answer  clear

To  every  sound  comes  sharp  and  strong

                   From  empty  air.

 

You  hear  the  thunder’s  grinding  shock

The  roaring  storm, the  falling  rock,

The  shepherd  calling  to  his  flock

              And  answer  send

Receiving  none  again…. Your  lot –

             My  poet  friend !

 

 

 

                             1831                             

  
         

 

پژواک

 

چون بکوبد تندر

                 زنگ مهیبش را

و بلایند ددان

              از میان جنگل

در نوای کرنا

              یا که آواز یکی دوشیزه

                                       پاسخت آشکاره  می گردد

به هر آوا که برآید صریح و نیرومند

                                         از فضای تهی.

 

ضربت هولناک تندر را می شنوی

طوفان خروشان

                 صخره ی فروزان را

                                         و شبان را رمه خوان

و پاسخ فرستاده می شود

دگر بار هیچ را در می یابی

                                تقدیرت

ای دوست شاعر من !

 

 

 

                                                                                                              الکساندر پوشکین

                                                                                                                     1831

                                                                                                       ترجمه ی غلامحسین معتمدی