پیام نوروزی دکتر غلامحسین معتمدی در باب امید

سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

مدرسه ارتباطات بصری ویژه پس از پاییز امسال فعالیت از مدرسان و همکاران خود خواست که به مناسبت نوروز 1399 پیامی برای هنر جویان ارسال کنند که در اینجا امده است.