16|06|1388

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳
16|06|1388
این مصاحبه در تاریخ 88/06/16 از صدا و سیما پخش شده است.برای سهولت مشاهده شما، به چهار قسمت 10 دقیقه ای، تقسیم شده که با Flash Player قابل دیدن است.
قسمت چهارم 16-6-1388
قسمت سوم 16-6-1388
قسمت دوم 16-6-1388
قسمت اول 16-6-1388