17|06|1388

یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۳
17|06|1388

این مصاحبه در تاریخ 88/06/17 از صدا و سیما پخش شده است وبرای سهولت مشاهده شما،به چهار قسمت 10 دقیقه ای، تقسیم شده که با FlashPlayer قابل دیدن است.

قسمت چهارم 17-6-1388
قسمت سوم 17-6-1388
قسمت دوم 17-6-1388
قسمت اول 17-6-1388