انسان و مرگ

جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۸۷
انسان و مرگ


انسان و مرگ

 
یا درآمدی بر مرگ شناسی نخستین کتابی است که در این زمینه در زبان فارسی تالیف شده است. مرگ شناسی یا تاناتولوژی (Thanatology) قلمرویی در روان شناسی و روان پزشکی است که از دیدگاه این علوم به موضوعاتی مانند مرگ، مردن، ماتم، داغدیدگی، خودکشی، مشکلات بیماران روبه مرگ و بازماندگان می پردازد.
مرگ شناسی در بسیاری از دانشگاه های جهان تدریس می شود و هزاران مقاله و کتاب در زمینه های گوناگون آن تالیف شده است. وجوه عملی مرگ شناسی نیز مقابله حرفه ای و کارآمد با بیماران روبه مرگ و شناسایی تاثیر ترس از مرگ و رویارویی با آن در بروز انواع روان نژندی ها و اختلالات روانی و رفتاری را موجب شده است.
نخستین ویراست کتاب انسان و مرگ در اسفند 1372 و دومین ویراست آن با تجدید نظر در مطالب کتاب در بهار 1387 توسط نشر مرکز منتشر شد.
ویراست دوم شامل مقدمه ای کوتاه بر چاپ دوم و مقدمه ای بلند بر چاپ اول است. در این کتاب جهانی و مباحث اصلی مرگ شناسی در 7 فصل مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از:
 

1 – معانی، مفاهیم و واکنش های هیجانی
2 – مرگ و بشر
3 – جنبه های فرهنگی مرگ
4 – مرگ و روان نژندی ها
5 – ملاحظات درمانی
6 – واکنش ماتم
7 – خودکشی

در ویراست دوم کتاب انسان و مرگ، برخی واژه ها، اصطلاحات و تعابیر مربوط به مرگ شناسی نیز درج شده است.
در سایر بخش های سایت گزارش ها و مصاحبه هایی در ارتباط با این کتاب وجود دارد که خوانندگان می توانند به آنها مراجعه کنند.
در اینجا فهرست کامل فصل های گوناگون کتاب و پس از آن مقدمه نویسنده بر چاپ اول به طور کامل ارائه می شود:

فهرست

مقدمه چاپ دوم


مقدمه
1 - معانی و مفاهیم و واکنش های هیجانی

درآمد
معانی مرگ
گذرگاه مردن
ابعاد مرگ
وجوه مرگ
علل مرگ
سالخوردگی
مراحل بالینی- تشریحی بیماری های کشنده
مرگ بهنگام و نابهنگام
مراحل مردن
مرحله اول: انکار
مرحله دوم: خشم
مرحله سوم: چانه زدن
مرحله چهارم: افسردگی
مرحله پنجم: پذیرش
ساختارهای دفاعی
ناامیدی
امید
ترس از مرگ و مردن
ترس از ناشناخته
ترس از مرده
ترس از تنهایی
ترس از دست دادن خانواده و دوستان
ترس از دست دادن بدن
ترس از دست دادن مهار خویشتن
ترس از درد
ترس از دست دادن هویت
ترس از واپس روی
سایر ترس هایی که به ترس از مرگ تبدیل می شوند
اضطراب
سایر حالت های هیجانی
نقش عذاب عاطفی در تسریع مرگ
تجربه خارج از بدن
خلاصه

2 - مرگ و رشد

درآمد
مرگ و سال های اولیه
کودک و فکر مرگ
عوامل موثر بر تعبیر کودکان از مرگ
پایداری و ناپایداری
مراحل ادراکی مرگ در کودکی
گفتگو از مرگ با کودکان
آموزش مرگ
مرگ در جوانی
تعبیر فردی و اجتماعی مرگ در جوانی
مرگ و میانسالی
واکنش میانسالان نسبت به مرگ
مرگ و سالمندی
مقصد
خلاصه


3 - جنبه های فرهنگی مرگ

درآمد
نگرش های فرهنگی موجود در برابر مرگ
1 – نگرش های انکارکننده مرگ
2 – نگرش مبارزه جویانه در برابر مرگ
3 – نگرش مشتاقانه در برابر مرگ
4 – نگرش پذیرنده مرگ
تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر تجربه مرگ
ملاحظات انسان درباره مرگ در طول تاریخ
الف- خوشباشی
ب- بدبینی
ج- مقابله فیزیکی با مرگ
د- غلبه بر مرگ با کسب شهرت
ه- به جای گذاردن وارث
و- باور به بقای روح و رستاخیز انسان
ملاحظات مذهبی و فلسفی
مسیحیت
اسلام
عرفان
روانکاوی
اگزیستانسیالیسم
ماده گرایی جدلی
خلاصه


4 - مرگ و روان نژندی ها

درآمد
ترس از مرگ و تکوین روان نژندی ها
مرگ و ناخودآگاه
ترس از مرگ به مثابه اضطرابی واقعی
اضطراب در مراحل مختلف زندگی
روان نژندی ها
هراس یا فوبی
روان نژندی وسواس
روان نژندی اضطراب
خودبیمارانگاری
بی خویشتن شدگی
روان نژندی در نیمه دوم عمر
رویاهای مرگ
خلاصه


5 - ملاحظات درمانی

درآمد
رابطه پزشک و بیمار
میزان آگاهی بیمار
گفتگو از مرگ با بیمار
چگونگی گفتگو از مرگ
واکنش به گفتگو از مرگ
تشویش جسمانی در بیماری های مهلک
نقش روانپزشک
جمع بندی درمانی
جنبه های پیشگیری کننده
پزشک و خانواده بیمار
جنبش منزلگاه
بهمرگی
خلاصه


6 - واکنش ماتم

درآمد
تعاریف
واکنش ماتم بهنجار
تظاهرات واکنش ماتم
1 – احساسات
2 – احساس های جسمانی
3 – حالات ذهنی
4 – رفتارها
مراحل و تکالیف ماتمداری
تکلیف اول: پذیرش واقعیت فقدان
تکلیف دوم: تجربه درد ماتم
تکلیف سوم: انطباق با محیط در غیاب متوفی
تکلیف چهارم: انفصال انرژی عاطفی از متوفی و به کار انداختن مجدد آن در رابطه ای دیگر
واکنش سالگرد
واکنش ماتم نابهنجار و انواع آن
کلیدهای تشخیصی واکنش ماتم نابهنجار
عوامل موثر بر چگونگی ماتمداری
پدیدآیی روانی
پویش شناسی روانی
طول مدت ماتم و پیش آگهی آن
عوارض جسمانی ماتم
ماتم انتظاری
واکنش ماتم و افسردگی
کودک ماتم دار
ماتم والدین
خدمات مشاوره ای
استفاده از داروها
ماتم درمانی
خلاصه


7 - خودکشی

درآمد
خودکشی شناسی
همه گیری شناسی
شیوه خودکشی
ارزیابی خطر خودکشی
سن
جنس
ازدواج
شغل
مذهب و نژاد
مکان و مهاجرت
زمان
حوادث زندگی
شخصیت، سابقه خانوادگی و توارث
سلامت جسمانی
سلامت روانی
افسردگی
سابقه اقدام قبلی
سایر عوامل
عوامل اجتماعی
سرایت خودکشی
خودکشی یا دیگرکشی یا قتل
عوامل روان پویشی خودکشی و تحلیل انگیزه ها
فریاد کمک
درمان و پیشگیری خودکشی
اقدام به خودکشی
خلاصه

فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی
برخی واژه ها، اصطلاحات و تعابیر مربوط به مرگ شناسی
واژه نامه
نمایه
 

برای مطالعه مقدمه کـتاب، لـطفاً اینجا را کلـیک کنید.

برای خواندن گزارش کتاب، لطفاً اینجا را کلیک کنید.

برای خواندن مصاحبه کتاب، لطفاً اینجا را کلیک کنید.