روانشناسی مدیر موفق

دوشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۸۸
روانشناسی مدیر موفق

چاپ اول کتاب روان شناسی مدیر موفق،

 
توسط نشر مرکز در سال 1376 منتشر شد و با توجه به استقبال از آن به چاپ هفتم رسید که در سال 1387 به طبع رسید. این کتاب در اصل درباره چگونگی مدیریت خود یا خویشتن است. عنوان انگلیسی و اصلی کتاب، مدیریت خویشتن شما (Managing yourself) است که توسط نویسنده ای هندی در سال 1995 توسط انتشارات بلک ول (Blackwell ) منتشر شد.
نویسنده کتاب فارغ التحصیل رشته مدیریت دانشگاه هاروارد و کارآفرینی موفق در کشور هندوستان است که بر اساس نظریه خود در باب مدیریت خویشتن یا خودتدبیری سینمارها و کارگاه های آموزشی بسیاری را در مراکز موسسات معتبر مدیریتی در سطح جهان برگزار کرده است.
استفاده از دستاورهای روان شناسی برای کارآمد ساختن مبانی نظری و عملی مدیریت سازمان ها پیشینه ای دیرینه دارد ولی نویسنده کتاب جاگدیش پاریخ برای نخستین بار با استفاده از نظریه مدیریتی خود از مبانی علم مدیریت در روان شناسی بهره می گیرد و مدل یا الگویی را برای مدیریت خود یا خویشتن ارائه می دهد. او شیوه مدیریت از راه مداخله با فاصله (Management with detached involvement) را به عنوان یک مکتب مدیریتی پیشرو ابداع کرده است.
او نشان می دهد که یک فرد چگونه با استفاده از قریحه و تکنیک مدیریتی می تواند ابعاد پنج گانه جسمانی، احساسی، اجتماعی، فکری و معنوی وجود خود را به نحوی مدیریت کند که به اوج هماهنگی، کارآیی و نهایتا رشد خویشتن بیانجامد. همان طور که یک مدیر در مجموعه تحت مدیریت خود بخش های مختلف یک سازمان را در هماهنگی با یک دیگر به منظور عملکرد بهتر و نهایتا کسب سود بیشتر تجهیز و اداره می کند. نویسنده با توجه به خاستگاه شرقی خود می کوشد طبع شرقی را با تکنیک غربی آشتی دهد تا انسان ها بتوانند در حالی به اوج عملکرد دست یابند که به طور همزمان رضایت و شادکامی را نیز تجربه کنند و به عبارت دیگر بر مبنای آموزه های عملی و قابل تحقق به سعادت دست یابند. به این ترتیب نویسنده در پایان کتاب خود مانند اریک فروم به انسان هایی با مشخصه بودن و نه داشتن می رسد.
در این جا نخست مقدمه مترجم و در ادامه فهرست کامل مندرجات کتاب ارائه می شود که در سه بخش اصلی طبقه بندی شده است.


فهرست کامل کتاب روان شناسی مدیر موفق


مقدمه مترجم
درباره نویسنده
پیشگفتار
مقدمه نویسنده:
فشار روحی زیبا نیست
موفقیت و خشنودی می توانند با هم وجود داشته باشند
کسب سازگاری
مدیریت خویشتن یا خودتدبیری

بخش اول:خویشتن

1 – سطوح خویشتن
زمینه: پنج سطح وجود
محتوا: پنج وجه خویشتن شما
عملکردهای خویشتن
2 – خویشتن و یادگیری
یادگیری افزودنی و کاستنی
حلقه مفقوده
باور کردن دیدن است
3 – به سوی تسلط بر خویشتن
غلبه بر ناهمخوانی
فراسوی اصل پیتر
آشکار ساختن استعداد انسانی شما
فراسوی مقولات: اصل «دانه»
مدیر استاد: تجدید نظر کردن
سطح زیستن و اداره کردن
4 – مدیریت استرس و رشد خویشتن
وقوف بر تعارض نقش
طبیعت تعارض نقش
مقابله با استرس
اداره کردن نقش هایتان به نحوی حرفه ای
مدیریت استرس و پرورش خویشتن

بخش دوم:خودتدبیری یا اداره کردن خویشتن

5 – کنترل جسم
تجلی جسمانی خویشتن. تنها گواه ملموس هستی
مجتمع سیستم ها
ارگانیسمی پویا
وجوه خویشتن جسمانی شما
برنامه غذایی
ورزش
تنفس
تفریح و استراحت
کسب سلامتی
6 – اداره کردن ذهن
شیوه کار مغز. مغز خمسه
دو نیمکره
تکامل مغز
امواج مغزی
دستگاه عصبی مرکزی
دو بعد: تنی و خودمختار
اندیشه و خلاقیت: شیوه های تفکر
کنترل ادراکات
دام تجربه قبلی
دام موفقیت
دام بعد
دام زمینه/ پیش زمینه
دام کانون یا واقعیت
7 – کنترل احساس
عواطف منفی و تاثیرات جسمانی
مهار عواطف منفی
سطح پیشگیرانه
تغییر رویدادها
اجتناب
تغییر یا اصلاح منطق
کنترل یا اداره کردن باورها
کنترل انتظارات یا توقعات
مقابله با مقایسه ها
سروسامان دادن وضعیت های زندگی/ حالت های من یا خود: تجلیل تعاملی
کنترل نگرانی ها
سطح درمانی. مقابله با خشم
سطح نشانه ای: مقابله با نشانه های جسمانی
8 – کنترل سیستم عصبی- حسی
فعالیت عصبی- حسی
سیستم عصبی- حسی در عمل
تصویرسازی ذهنی در کار
9 – کنترل هشیاری
سطوح هشیاری
طبیعت هشیاری
مراقبه: ضرورتی برای کنترل هشیاری

بخش سوم خودتدبیری در جامعه

10 – خویشتن شما در جامعه
سناریوی اجتماعی تغییر. شوک کنونی
تغییر کیفی
ناکامی موفقیت
اداره کردن تحول: نقش مدیر
تعابیر واقعیت
حوزه های ادراک
واقعیت های متناوب
ادارک جسمی یا حسی
استدلال مفهومی
تجارب مرتبط با هشیاری
ماهیت خویشتن شما
چشم انداز ماشینی یا مکانیکی
چشم انداز سیستمی
چشم انداز تکاملی
چشم انداز روان شناختی
چشم انداز کارکردی
11 – بازگشت سرمایه گذاری بر خویشتن
تجربه یک تفاوت
عملکرد اوج مستمر
12- مدیریت با مداخله ی بافاصله
مدیری استاد شدن
علم
مهارت ها
نگرش ها
خلاقیت
هشیاری
هدایت شدن توسط بصیرت یا بینش
دگرگونی سازمانی
معمای خوشبختی
حلقه مفقوده
13 – انجام کار با الگوی جدید
ترکیبی از دانش غربی- خود شرقی. سازگاری مدیریتی- ارزش ها و ایسم ها
سازگاری: جوهر الگوی جدید. نتیجه خودبودگی همکارانه
دگرگونی الگو
اعمال مدیریت به گونه ای به ظاهر متناقض: فراتر رفتن از تضادها
ترکیب شرق و غرب
انسان هایی با مشخصه بودن و نه داشتن
 

برای مطالعه مقدمه کتاب، لطفاًاینجارا کلیک کنید.