در بزرگداشت خاطره دکتر محمد ولی سهامی از بنیانگذاران و کوشندگان روانپزشکی کودکان در ایران ممنون

سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷
در بزرگداشت خاطره دکتر محمد ولی سهامی از بنیانگذاران و کوشندگان روانپزشکی کودکان در ایران  ممنون

با ولی نازنین در محافل خانوادگی آشنا شدم. پدر او تیمور سهامی معروف به شازده سهامی که نسب به قاجاریه می‌برد از رجال خراسان بود و سال‌ها ریاست شیر و خورشید سرخ آن‌جا را به عهده داشت. او از دوستان پدرم بود. مادرش مهین سهامی بانویی زیبا و متشخص بر اساس همین زمینه خانوادگی در آخرین دوره مجلس شورای ملی به عنوان نماینده مشهد انتخاب شد. او دوست صمیمی دختر عمه من بود و اولین بار ولی را در منزل او دیدم. ولی فرزند بزرگ خانواده بود. خواهرش معصومه و برادر کوچک‌ترش علی نام دارند. ولی در هنگام انترنی خودش هنگام زایمان برادرش را گرفته بود و برای او عمری پدری کرد چون ظاهرا پدر چندی پس از تولد او از دنیا رفته بود.

 

ادامه