جای خالی فرهنگ نقد و نقدپذیری در فضای مجازی

یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۳
کافه نظر
 
سعید برآبادی: چرا در شبکه های اجتماعی، انتقاد از افراد تا این اندازه همه گیر شده؟ چرا جامعه در برخورد با تفکرهای مختلف و آدم های همان جامعه تا این اندازه خشن وبُرنده شده است؟ آیا در چنین جامعه ای می توان، فرهنگ نقد و نقدپذیری را جایگزین خرده گیری های رایج کرد؟ اینها سوالاتی است که برای بعضی هایشان پاسخ هایی داریم:
 
 
دکترغلام حسین معتمدى روانپزشک
 
نقد درســت برخاســته از تفکر نقادانه(critical thinking) اســت که هم روشــن بوده وهم براساس ســاختار مفهوم بندی شده ای با ســوژه برخورد می کند
تــا اطلاعاتی را که از طریق اســتدلال، تجربه و... به دســت آورده به اطلاع دیگران برســاند.  باملاک قراردادن تفکر نقادانه می تواند فرق بین یک نقد درســت
با خرده گیری های پرخاشــگرانه را بهتر متوجه شــد. خرده گیری، پرخاشــگری کلامی مکتوب اســت که از جامعه ای بیرون می آید که خشونت در ابعاد مختلف آن به چشم می خورد. در جامعه ما متاســفانه خشــونت اشــکالی پنهانی نیز پیدا کرده و اگر امروز،فضای مجازی محلی برای خرده گیری هایی از این دســت شــده، نشــانه ای بر اثبات این ادعاســت. فرهنگ ما، فرهنگی است که در آن «خوبی دیگران ندیدن عیب، دیدن عیب خویشتن هنر است.» اما وقتی که نگاه خرده گیرانه مسلط شده، کاهش تحمل پذیری درجامعه را نیز به دنبال دارد که از نشانه های عدم آموزش تفکر نقادانه به مردم است.