خودم می دونم که زشتم.

سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۶
غلامحسین معتمدی* : رویدادهای اجتماعی حاد که به صورت تقابل های اجتماعی و تنش های اجتماعی حاد رخ می نماید، یعنی شرایط مشابه سه ماهه گذشته، نه تنها به خودی خود تاثیرگذارند بلکه در آن نوسانات خفیف مزمن نیز اثر مخرب می گذارند و آنها را تشدید می کنند.
مشاهده رشد کسانی که در اثر افسردگی یا ملال ذهنی در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با رویداد های اخیر به مطب روان پزشکان و روانشناسان مراجعه کردند، موید این مطلب است. نگاه روانشناسی نوین به انسان ابعاد پنجگانه جسمانی، احساسی، اجتماعی، شناختی، یا عقلانی و معنوی را شامل می شود. نگاه جامع و کلی به شرایط وجودی انسان و روند زندگی و رشد آسیب شناسی روان او همواره باید این پنج بعد را مدنظر داشته باشد.رابطه متقابل و تعامل بین این ابعاد به صورت هماهنگ تضمین کننده سلامت روحی و جسمی و تعادل فرد خواهد بود. بنابراین ساحت یا بعد اجتماعی وجود انسان که ناشی از رابطه فرد و اجتماعی است که در آن زندگی می کند، نقش تعیین کننده ای در حفظ سلامت روحی و روانی دارد. نوسانات کوچک اجتماعی تا رویداد های بزرگ جامعه در این زمینه نقش ایفا می کند.
بسیاری از نوسانات به صورت مزمن و بعضی از رویدادها به صورت حاد خود را نشان می دهند و تاثیر منفی خود را در روابط و روحیه فرد ایجاد می کند.
متاسفانه گستره وسیع آسیب های اجتماعی موجود در جامعه ما مانند فقر، بیکاری، اعتیاد و فرار از خانه و نابسامانی های ارتباطی مانند طلاق نقش نوسانات مزمنی را ایفا می کنند که به آن اشاره کردیم و مانند بیماری های مزمن به وجود انسان آسیب می زنند. لذا حرکت به سوی ایجاد آرامش و فضای ایمن در جامعه با توجه به پیش نیاز های استقرار این امر ضرورت داشته است و هرچه زودتر مسوولان باید در این زمینه دست به اقدام بزنند. اصولاً شکل گیری اعتماد به عنوان یکی از ارکان های شخصیتی نوزاد یا کودک عنصر شناخته شده ای در نظریات روان شناختی است. تقابل میان اعتماد و بی اعتمادی به عنوان یکی از مراحل رشد که گذار از آن با موفقیت تضمین کننده سلامت روانی است به بهترین نحو در نظریه های اریکسون بیان شده است. شکل گیری اعتماد در حیات فردی انسان ها مقدمه ایجاد و تداوم حسن اعتماد متقابل و روابط اجتماعی آنان است لذا اعتمادسازی در سطح جامعه نه تنها منجر به رفع تنش های اجتماعی می شود بلکه نقش حمایت کننده در تقویت حسن اعتماد درونی آحاد جامعه ایفا می کند.
*روانپزشک