دیدگاه یک دکتر روانپزشک درباره «عقرب زرد» و همدستانش

پنجشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۷۹
دکتر غلامحسین معتمدی- روانپزشک- در مورد علل و انگیزه هایی که منجر به انجام قتل های زنجیره ای باند «عقرب زرد» شد در گفت و گویی اختصاصی به خبرنگار ما گفت: در اینجا ما با گروه رفتارهای جنایت بار روبرو هستیم. البته ما در جنایت با یک آدم کاملا سالم یا مجنون می توانیم روبرو باشیم. اما آنچه اینجا اهمیت پیدا می کند، تکرار این اعمال است. در تکرار جنایت است که بار «عقرب زرد» از لحاظ تعریف رفتار جنایت بار جدی و سنگین می شود.
وی ادامه داد: در یک رفتار جنایت بار نمی توانیم تنها روی یک عامل انگشت بگذاریم، مگر این که بیماری شدید باشد. اصولا انجام رفتار خشن در این حد بیشتر در رفتار جوانان در سنین 18 تا 24 سالگی دیده می شود ولی اینجا «عقرب زرد» در سن 41 سالگی اقدام به آغاز جنایت کرده است در این حالت احتمال وجود یک «سایکوپاتولوژی»- آسیب شناسی روانی عمیق مورد سؤال است.
دکتر معتمدی اضافه کرد: چون این شخص «عقرب زرد» هیچ سابقه بزه کارانه ای نداشته است، این سوال پیش می آید که آیا یک آسیب شناسی قابل توجه وجود داشته است و انگیزه را تبیین می کند؟
در این مورد به خصوص ما با مسئله باندی خانوادگی روبرو هستیم. خانواده در ایجاد رفتارهای جنایت کارانه نقش مهمی دارد. اهمیت دارد از لحاظ روان شناسی بدانیم که این شخص در چه خانواده ای بوده است و پدر و مادرش با او چه رفتاری داشته اند. افرادی که به نوعی از محبت محروم هستند و یا سیستم اخلاقی برای آنها درونی نشده است، گرایش به این رفتار را دارند.
این دکتر روانپزشک در ادامه نظر خود گفت: ظاهرِاً اعضای این خانواده همه در قتل شرکت دارند، ولی عامل جنایت به نوعی می خواهد بقیه را بی گناه جلوه دهد. من فکر می کنم این قتل ها سازمان یافته است و این خانواده، خانواده ای اند که خشونت وابراز قدرت در میان آنها رواج دارد. انجام خشونت در این خانواده خیلی راحت است، یعنی ما با تظاهر رفتار خشونت آمیز در خانواده روبرو هستیم.
موضوع دیگراین امکان است که رفتار خشونت آمیز شاید به علت تحت تاثیر مواد مخدر بودن صورت گرفته و این هم قابل بررسی است.
دکتر معتمدی در مورد یکی دیگر از انگیزه های انجام این جنایت گفت: در این جنایات انگیزه مادی وجود داشته است. «عقرب زرد» پس از انجام اولین جنایت، به تدریج کارش را پیچیده تر کرده است و ما با یک سیستم روبرو هستیم که به تدریج رشد کرده است و همه با هم از این لحاظ منتفع می شوند.
وی گفت: عامل دیگر این جنایت محیط است. ما در این جنایت با محیطی جرم خیز روبرو هستیم و یک سیستم پیرامونی وجود دارد و از سوی دیگر در تئوری ها عامل اختلالات ضعیف مغزی هم به عنوان یک عامل شناخته شده است که ما در این زمینه به خصوص در مورد عامل جنایت هیچ اطلاعی نداریم.
این دکتر روانپزشک ادامه داد: مسئله مهم دیگر طبقه بندی شخصیتی است. در اختلالات شخصیتی ما با اختلال روانی عمیق روبرو نیستیم و این رفتارها روی یک طیف قرار دارند، اینجا ما با یک شخصیت ضداجتماعی روبرو هستیم و این افراد به قانون و حقوق دیگران بی توجهند و از اوایل نوجوانی گاهی این رفتار را از خود نشان می دهند. ولی باید گفت ما با یک اختلال روانی عمیق که مسئولیت را از عامل جنایت- عقرب زرد- سلب کند روبرو نیستیم و به نظر من انگیزه مادی و خانوادگی در انجام این جنایات وجود داشته است و این نشان می دهد که خشونت وسیله ارتباط میان اعضای خانواده بوده است.
تعدد همسر و وجود فرزندان زیاد به بروز رفتار شدید اجتماعی دامن می زند.
وی در پایان گفت: این که همه در انجام این جنایات دست دارند، توافق باندی و عاطفی است و در این مورد به خصوص ما با یک موضوع پیچیده روبرو هستیم که می بایست در مورد آن تحقیق زیاد شود.