رنج مرگ نابهنجار

چهارشنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۲

یک خبر و سه چهره
جاده های خونین
اعتماد| تا شهر از خواب بیدار شود حادثه رخ داده بود. خبرگزاری ها نخستین خبرشان تصویر اتوبوسی واژگون و سوخته بود. بیش از 80 کشته و زخمی بهای این حادثه بود. یک تصادف با 80 کشته و زخمی در اتوبوسی که گفته می شد نقص فنی آن بارها مورد تذکر مسوولان قرار گرفته است. چرا اتفاق جاده های ما سال هاست حول مرگ های خونین رخ می دهد؟

  رنج مرگ نابهنجار
   
  مرگ حتی در شکل فردی و شخصی آن نیز دارای ابعاد اجتماعی و فرهنگی است. در مرگ گروهی و جمعی این ابعاد آن قدر برجسته می شود که آسیب شناسی اجتماعی یا کالبدشکافی زمینه آن ضرورت می یابد تا به پیشگیری از موارد مشابه کمک رساند. مرگ های ناشی از رانندگی از ویژگی های یکسانی برخوردار است. جان به در بردگان علاوه بر صدمات جسمانی سال ها مبتلابه اختلال روحی استرس پس از ضربه خواهند شد که گاه تا مرز ناکارایی آن ها پیش می رود و بازماندگان نیز به علت شرایط غیرطبیعی مرگ عزیزان خود با نشانه ها و علایم رنجبار واکنش ماتم نابهنجار یا حل نشده روبه رو خواهند بود. این گونه مرگ ها همیشه فاجعه بار و در مواردی ناعادلانه و غیرمنصفانه ارزیابی می شوند، زیرا وقوع آنها تابع جبر نبوده است. این اتفاق و حوادث مشابه یا پیرو خطای فردی بوده یا فنی و مدیریتی که کشف هرکدام از دلایل حادثه و برخورد قضایی با عاملان آن دشوار نیست. در حوادث رانندگی کشور ما ردپای عوامل فنی و مدیریتی بیشتر دیده می شود. مسوولیت ناپذیری و نبود پاسخگویی از یک طرف وعدم برخورد قانونی با موارد مشابه از طرف دیگر موجب شده که این قبیل خطاهای فنی و مدیریتی هزینه حقوقی و مالی نداشته باشد تا عامل سودجویی هم در این میان ترک تازی کند.

 
  |غلامحسین معتمدی|
    مرگ شناس