مجموعه شعر بر روی پیشخوان

چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶


مجموعه شعر "دنیا از جنس خاطره هاست" سروده غلامحسین معتمدی به همت نشر مرکز روی پیشخوان کتاب فروشی ها قرار گرفته است. این مجموعه در ۱۱۳ صفحه در قطع جیبی بیشتر به شعرهای سپید و مدرن غلامحسین معتمدی پرداخته است که رویکردی از جنس شعرهای نوستالژیک را به دست می دهد. غلامحسین معتمدی در این دفتر شاعری عاقبت اندیش است که جز به چشم اعتبار به جهان نمی نگرد و فطرت شاعرانگی اش را در سطرهای بسیاری به رخ می کشد. فاصله زمانی و مکانی در شعرهای غلامحسین معتمدی بازخوردی از تولید فضاست که می تواند در نوع خودش کم نظیر باشد" همه چیز را نمی توان بر زبان آورد/ نمی توان به آسانی/از کنار زندگی گذشت/اطرافت را/خوب نگاه کن/روزگار بر روی تو خم شده است..." ایجاز و اختصار در سطوح مختلف شعرهای معتمدی نقطه بارز آثار اوست.
او را می توان شاعری به ذات شاعرانگی توصیف کرد که به خوبی می داند با کلمه چطور می توان رفتار و از کلمات روحی متفاوت را استخراج کرد: " من از راه رسیدنم/آواره ی دوران ها/ که از ندانستن ها آمده ام/ و کتاب جستجو را مرور می کنم..." دفتر شعر" دنیا از جنس خاطره هاست" شاید بهترین مجموعه منتشر شده در حوزه شعر نباشد و غلامحسین معتمدی شاعری کامل ، اما این مجموعه می تواند دقایقی از روزمرگی شما را معطوف به خود کند. این مجموعه را نه به عنوان بهترین مجموعه ای که می توان از آن نام برد امّا به عنوان مجموعه ای قابل بررسی به شما پیشنهاد می دهیم.