ویرایش تازه از کتاب انسان و مرگ

دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۸۹
پس از 13سال ویرایش تازه‌ کتاب "انسان و مرگ" دکتر غلامحسین معتمدی عرضه شد .
به گزارش همشهری‌ آنلاین کتاب «انسان و مرگ» در زمان انتشار خود نخستین کتابی بود که درباره مرگ شناسی تالیف و منتشر شد. از آن تاریخ تا کنون تعداد کتاب‌هایی که درباره مباحث مرتبط با مرگ شناسی در ایران ترجمه شده است،‌به تعداد انگشتان یک یا دو دست نمی‌ رسد و به نوشته مولف تا کنون اطلاع حاصل نکرده که کتابی تالیفی دراین زمینه منتشر شده باشد.
کتاب در هفت فصل وبا مقدمه‌ای مفصل درباره جایگاه مطالعات درباره مرگ و مرگ شناسی تدوین و از سوی نشر مرکز عرضه شده است.
در فصل اول که با عنوان «معانی و مفاهیم و واکنش‌های هیجانی» منتشر شده، عناوین زیر آمده است: معانی مرگ، گذرگاه مردن، ابعادمرگ،‌وجوه مرگ، علل مرگ، سالخوردگی، مراحل بالینی- تشریحی بیماری‌های کشنده، مرگ به هنگام و نابهنگام، مراحل مردن،( انکار، خشم، چانه‌زدن، افسردگی، پذیرش) ساختکارهای دفاعی،‌ ناامیدی، امید، ترس از مرگ و مردن، ترس از ناشناخته، ترس از مرده،ترس از تنهایی، ترس از دست دادن خانواده و دوستان، ترس از دست دادن بدن، ترس از دست دادن مهار خویشتن، ترس از درد، ترس از دست دادن هویت، ترس ا زواپس روی، سایر ترس‌هایی که به ترس از مرگ تبدیل می‌شوند، اضطراب، سایر حالت‌های هیجانی، نقش عذاب عاطفی در تسریع مرگ، تجربه خارج از بدن.
در فصل دوم که مرگ و رشد نام دارد،‌مباحث زیر آمده است: مرگ و سال‌های اولیه، کودک و فکر مرگ، عوامل موثر بر تعبیر کودکان از مرگ، پایداری وناپایداری، مراحل ادراکی مرگ در کودکی، گفت وگو از مرگ با کودک، آموزش مرگ، مرگ در جوانی، تعبیر فردی و اجتماعی مرگ در جوانی، مرگ و میانسالی، واکنش میانسالان به مرگ، مرگ و سالمندی، مقصد.
فصل سوم کتاب به جنبه های فرهنگی مرگ می‌پردازد و در‌‌آن مباحثی چون نگرش‌های فرهنگی موجود در برابر مرگ و نیز مرگ در فرهنگ‌های مختلف مذهبی و نیز نحله‌های فکری کهن ونو موردکاوش قرار گرفته‌است.
مرگ و روان نژندی عنوان فصل بعدی است که عمدتا به مباحث روانشناسانه مرگ اختصاص دارد.
در فصل پنجم نویسنده ملاحظات درمانی و رابطه بیمار یا فرد مرگ اندیش را با روانپزشک یا پزشک و اطرافیان مورد کاوش قرار می‌دهد.
در فصل ششم که عنوان« واکنش ماتم» را بر خود دارد،‌ضمن تشریح واکنش‌ها به مرگ و فرد فوت شده در فرهنگ‌های مختلف مباحث پیچیده تاریخی و جامعه شناسانه‌ای در این زمینه مطرح می‌شود.
فصل هفتم و آخر به خودکشی اختصاص دارد. در این فصل مولف ضمن بحثی مبسوط درباره خودکشی عواملی چون سن،‌جنس،‌ازدواج، شغل ، مذهب و نژاد، مکان و مهاجرت و سابقه خانوادگی و سابقه روانی و عوامل اجتماعی را در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.
کتاب زبانی ساده دارد و نویسنده که خود از متخصصان شاخص روانشناسی و روانپزشکی است،‌ سعی کرده تمامی دانش خود در این زمینه را به شیواترین زبان بیان کند.
دکتر غلامحسین معتمدی برگردان فارسی کتاب‌های«روانشناسی مدیر موفق»( نوشته جاگدیش پاریخ) و «موسیقی و ذهن»‌آنتونی استور توسط نشر مرکز به بازار کتاب عرضه شده بود.
کتاب انسان ومرگ، در 338 صفحه به قیمت 5600 تومان به بازار کتاب عرضه شده است.