یکشنبه 02 بهمن 1384
0 Like
ناآگاهی از نحوه روابط زناشویی،علت عمده طلاق
منبع:روزنامه هموطن سلام:یکشنبه2بهمن1384
- يک حقوقدان و وکيل دادگستري با اشاره به این که امنيت رواني همسران نتيجه احترام آنها به حقوق يکديگر است اظهار داشت:طبق يکي از تحقيقات صورت گرفته 70 درصد طلاق‌ها ناشي از عدم تفاهم در مسائل جنسي است.
شيرزاد حيدري شهباز حقوقدان و وکيل دادگستري در خصوص امنيت رواني همسران در زندگي مشترک اظهارداشت : تا زماني که زن و مرد از حقوق يکساني برخوردار نباشند، قطعا ترويج حقوق مساوي بين آنها به وجود نمي آيد.
امنيت رواني نتيجه احترام به حقوق فرد است و زماني ايجاد مي شود که شخص احساس آرامش کرده و به حقوقش احترام گذاشته شود.قطعا جايي که حقوق يک فرد رعايت نشود، امنيت رواني وجود نخواهد داشت.
وي تصريح کرد: اگر زوجين به حقوق يکديگر در زندگي زناشويي احترام بگذارند، امنيت رواني بيشتري بين آنها بوجود خواهد آمد. در غير اين صورت شاهد مختل شدن اين امنيت رواني بين زن و مرد خواهيم بود.
اين وکيل دادگستري با اشاره به تفاوت‌ها و تشابه‌هاي زنان عنوان کرد: مردان بايد با توجه به ظريف بودن جنس زنان، بيشتر به آنها توجه کنند تا از اين طريق بتوانند احساس امنيت را در همسران خود بيشتر کنند.البته بي توجهي جامعه به عوامل فردي و اجتماعي از عوامل موثر مختل شدن امنيت رواني افراد هستند.
حيدري شهباز همچنين عدم آشنايي زن و مرد به روابط زناشويي و جنسي را يکي ديگر از عوامل موثر در طلاق اشاره کرد و گفت: به خاطر بعضي محدوديت‌ها و تعارفات عرفي و اخلاقي هيچ گونه آموزشي براي زن و مرد در خصوص مسائل جنسي در جامعه وجود نداشته و کسي نيز به اين امر مهم توجهي نمي کند. در حالي که اگر زوجين از اصول اوليه روابط جنسي اطلاعي نداشته باشند نمي توانند تفاهم جنسي ايجاد کنند.
اين وکيل دادگستري با بيان این که طبق يکي از تحقيقات صورت گرفته 70 درصد طلاق‌ها ناشي از عدم تفاهم در مسائل جنسي است، اظهارداشت : با موشکافي دعواهاي زوجين مشاهده شده است که اکثر اختلافات زوجين با يکديگر به علت عدم تفاهم آنها نسبت به مسائل جنسي است که اين امر زمينه مناسبي براي طلاق زوجين به شمار مي آيد.
يک روانپزشک نیز گفت: اگر يکي از طرفين ازدواج احساس کند که حقش مدام تضييع شده است اين عمل باعث ازهم پاشيدگي خانواده مي شود. دکتر غلامحسين معتمدی، روانپزشک، با اشاره به مطالعه علم روانپزشکي در زمينه ارتباطات خانوادگي و نقش آن در شکل گيري اختلافات و مشاجرات گفت: حدود 2 دهه است که در علم روانپزشکي و روانشناسي شاخه‌اي جديد گشوده شده که به ارتباط ميان زوجين و زن و شوهر مي‌پردازد.
اين علم که شاخه‌اي از خانواده درماني است به ارتباط نزديک ميان همسران مي پردازد و با مطالعه در مبناي ارتباط‌هاي ميان همسران مشخص مي کند که چه آينده‌اي در انتظار اين ازدواج است.
معتمدی ادامه داد: يکي از مباني موجود که مورد مطالعه اين علم قرار مي گيرد و مبناي "برابري" است این که يکي از طرفين ازدواج فکر کند که حقش ضايع شده است يا ديگري، يک طرفه لذت اين نابرابري را ببرد و اين مسئله به استحکام و تقابل اين مبنا و مبناي ديگر که حس اعتماد است لطمه وارد مي کند. در نتيجه امنيت رواني ميان زن و شوهر از ميان مي رود.
اين روانپزشک افزود: حس برابري در حوزه‌هاي گوناگون تبلور پيدا مي کند. اين حوزه‌ها شامل حقوق اجتماعي و رواني مي شود که متاسفانه در بدترين شکل آن مي شود به سوء استفاده فيزيکي و جنسي اشاره کرد. يکي از بحث انگيزترين شکل‌هاي عدم برابري که بسيار مخرب بوده و ارکان خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد همين مسئله مي‌باشد.
او حس اعتماد را ديگر مبناي اين ارتباط و امنيت رواني خواند و گفت: حس اعتماد بايد دو طرفه باشد تا روابط ميان همسران مستحکم شود.
دکتر غلامحسين معتمدی در پايان گفت: اگر اين مباني اوليه مستحکم باشد، درگيري، بدگماني و خيلي مسائل ديگر هم نمي تواند باعث از بين رفتن رابطه ميان همسران شود.
او با اشاره به تاثير تزلزل مباني اوليه در افزايش طلاق گفت: به جاي راه حل‌هاي موردي مباني را آموزش داد.