چهارشنبه 08 اسفند 1380
0 Like
سال اول مهمترین نقش در حمایت از خانواده را دارد.
منبع:روزنامه ایران: شماره2066چهارشنبه8 اسفند 1380
يکي از ابعاد مهم خانواده به عنوان نهاد تأثيرگذار بر رشد و تکامل افراد، وجود شبکه حمايتی خانوادگی است که در برگيرنده پدر، مادر، پدربزرگ، مادربزرگ، عموها، خاله ها و… است. شبکه حمايتی خانوادگی در خدمت تأمين نيازهای عاطفی، اجتماعی، آموزشی و تربيتی قرار مي گيرد. در اين شبکه حمايتی پس از مادر و پدر (نسل دوم)، پدربزرگ و مادربزرگ (يعنی نسل اول) مهمترين نقش را ايفا مي کنند. تأثيرگذاری حضور نسل اول بر زندگی فرد در مراحل گوناگون رشدی متفاوت است.
در مرحله اول که نياز اصلی کودک و نوزاد به نوازش و کسب محبت است هر اندازه منابع تأمين اين نياز وسيع تر باشد پي ريزی ساختار عاطفی فرد با استحکام بيشتری صورت می گيرد. در اينجا نخستين تجربه طفل در باب امر مهم دوست داشتن و دوست داشته شدن شکل مي گيرد که چگونگی الگوهاي ارتباطی بعدی او را تعيين مي کند. موضوع مهم ديگر در اين مرحله احساس امنيت و تداوم و ثبات آن است که نسل اول با ايفای نقش مکمل در کنار نسل دوم در خدمت اين نياز مهم انسانی قرار مي گيرند. در دوره نوجوانی و جوانی الگوپذيری يا امر ظريف هويت طلبی گره مي خورد که در اين مرحله نسل اول از آنجا که هويت زمانی ـ تاريخی فرد و پيوند او با نسل های قبلی را تداوم مي بخشند و در حقيقت ريشه های وجودی او را مشخص می کنند اهميت مي يابند.
واپسين تأثير نسل اول بر نسل سوم يا کودکان و فرزندان در شکل گيری چگونگی رابطه آنان با مرگ متجلی مي شود. زيرا مرگ آنها معمولاً نخستين مرگ هایی است که افراد تجربه مي کنند. چگونگی رويارويی با مرگ و پذيرش آن درگستره زندگی با رابطه ميان نسل سوم و نسل اول و چگونگی مرگ آنان شکل می گيرد و در حقيقت آرايش ذهنی ـ عاطفی فرد در برابر مرگ را تحت تأثير قرار مي دهد.
دکتر غلامحسين معتمدی ـ روانپزشک