دوشنبه 10 خرداد 1389
0 Like
ویرایش تازه از کتاب انسان و مرگ
منبع:چاپ‌مجدد - همشهری‌آنلاین تاریخ: 10 خرداد 1389
پس از 13سال ويرايش تازه‌ کتاب "انسان و مرگ" دکتر غلامحسين معتمدي عرضه شد .
به گزارش همشهري‌ آنلاين کتاب «انسان و مرگ» در زمان انتشار خود نخستين کتابي بود که درباره مرگ شناسي تاليف و منتشر شد. از آن تاريخ تا کنون تعداد کتاب‌هايي که درباره مباحث مرتبط با مرگ شناسي در ايران ترجمه شده است،‌به تعداد انگشتان يک يا دو دست نمي‌ رسد و به نوشته مولف تا کنون اطلاع حاصل نکرده که کتابي تاليفي دراين زمينه منتشر شده باشد.
کتاب در هفت فصل وبا مقدمه‌اي مفصل درباره جايگاه مطالعات درباره مرگ و مرگ شناسي تدوين و از سوي نشر مرکز عرضه شده است.
در فصل اول که با عنوان «معاني و مفاهيم و واکنش‌هاي هيجاني» منتشر شده، عناوين زير آمده است: معاني مرگ، گذرگاه مردن، ابعادمرگ،‌وجوه مرگ، علل مرگ، سالخوردگي، مراحل باليني- تشريحي بيماري‌هاي کشنده، مرگ به هنگام و نابهنگام، مراحل مردن،( انکار، خشم، چانه‌زدن، افسردگي، پذيرش) ساختکارهاي دفاعي،‌ نااميدي، اميد، ترس از مرگ و مردن، ترس از ناشناخته، ترس از مرده،ترس از تنهايي، ترس از دست دادن خانواده و دوستان، ترس از دست دادن بدن، ترس از دست دادن مهار خويشتن، ترس از درد، ترس از دست دادن هويت، ترس ا زواپس روي، ساير ترس‌هايي که به ترس از مرگ تبديل مي‌شوند، اضطراب، ساير حالت‌هاي هيجاني، نقش عذاب عاطفي در تسريع مرگ، تجربه خارج از بدن.
در فصل دوم که مرگ و رشد نام دارد،‌مباحث زير آمده است: مرگ و سال‌هاي اوليه، کودک و فکر مرگ، عوامل موثر بر تعبير کودکان از مرگ، پايداري وناپايداري، مراحل ادراکي مرگ در کودکي، گفت وگو از مرگ با کودک، آموزش مرگ، مرگ در جواني، تعبير فردي و اجتماعي مرگ در جواني، مرگ و ميانسالي، واکنش ميانسالان به مرگ، مرگ و سالمندي، مقصد.
فصل سوم کتاب به جنبه هاي فرهنگي مرگ مي‌پردازد و در‌‌آن مباحثي چون نگرش‌هاي فرهنگي موجود در برابر مرگ و نيز مرگ در فرهنگ‌هاي مختلف مذهبي و نيز نحله‌هاي فکري کهن ونو موردکاوش قرار گرفته‌است.
مرگ و روان نژندي عنوان فصل بعدي است که عمدتا به مباحث روانشناسانه مرگ اختصاص دارد.
در فصل پنجم نويسنده ملاحظات درماني و رابطه بيمار يا فرد مرگ انديش را با روانپزشک يا پزشک و اطرافيان مورد کاوش قرار مي‌دهد.
در فصل ششم که عنوان« واکنش ماتم» را بر خود دارد،‌ضمن تشريح واکنش‌ها به مرگ و فرد فوت شده در فرهنگ‌هاي مختلف مباحث پيچيده تاريخي و جامعه شناسانه‌اي در اين زمينه مطرح مي‌شود.
فصل هفتم و آخر به خودکشي اختصاص دارد. در اين فصل مولف ضمن بحثي مبسوط درباره خودکشي عواملي چون سن،‌جنس،‌ازدواج، شغل ، مذهب و نژاد، مکان و مهاجرت و سابقه خانوادگي و سابقه رواني و عوامل اجتماعي را در اين زمينه مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهد.
کتاب زباني ساده دارد و نويسنده که خود از متخصصان شاخص روانشناسي و روانپزشکي است،‌ سعي کرده تمامي دانش خود در اين زمينه را به شيواترين زبان بيان کند.
دکتر غلامحسين معتمدي برگردان فارسي کتاب‌هاي«روانشناسي مدير موفق»( نوشته جاگديش پاريخ) و «موسيقي و ذهن»‌آنتوني استور توسط نشر مرکز به بازار کتاب عرضه شده بود.
کتاب انسان ومرگ، در 338 صفحه به قيمت 5600 تومان به بازار کتاب عرضه شده است.