دکتر غلامحسین معتمدی روانپزشک

فارغ التحصیل دبیرستان البرز
دکترای پزشکی عمومی از دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران 
دکترای تخصصی روانپزشکی از دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران 
رئیس هیئت مدیره ی مرکز پردازش های شهری 1369 -1376
صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه ی زمان 1370-1382

مدیر عامل مرکز توسعه ارتباطات و آگهی های روزنامه همشهری از 1386 تا 1392
روانپزشک بیمارستان خاتم الانبیاء 1374 تا کنون
مدیر و سردبیر سایت روان پژوه 1387 تا کنون
عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1388 تا کنون

کتاب ها :
انسان و مرگ ( تاًلیف ) نشر مرکز جاپ دوّم 1387
موسیقی و ذهن ( ترجمه) نشر مرکز چاپ سوّم 1388
روان شناسی مدیر موًفق (ترجمه) نشر مرکز چاپ هشتم 1387
آواز امشب ( تاًلیف) نشر مرکز چاپ اوّل 1388
تو خوابی نبودی که من دیده بودم (تالیف) نشر مرکز چاپ اول 1391      

دنیا از جنس خاطره هاست(تالیف)نشر مرکز چاپ اول 1392