چهارشنبه 11 مهر 1397
1 Like
بیوگرافی

دکتر غلامحسین معتمدی روانپزشک

 

فارغ التحصیل دبیرستان البرز
 

دکترای پزشکی عمومی از دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران
 

دکترای تخصصی روانپزشکی از دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران
 
 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه ی زمان 1370-1382

 

روانپزشک بیمارستان خاتم الانبیاء 1374 تا کنون


مدیر و سردبیر سایت روان پژوه 1387 تا کنون
 

عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1388 تا کنون

 

کتاب ها :
 

انسان و مرگ ( تاًلیف ) نشر مرکز چاپ اول ویرایش دوّم 1387
 

موسیقی و ذهن ( ترجمه) نشر مرکز چاپ پنجم 1393
 

روان شناسی مدیر موًفق (ترجمه) نشر مرکز چاپ دهم 1395
 

آواز امشب ( تاًلیف) نشر مرکز چاپ اوّل 1388
 

تو خوابی نبودی که من دیده بودم (تالیف) نشر مرکز چاپ اول 1391

 

 دنیا از جنس خاطره هاست(تالیف)نشر مرکز چاپ اول 1392

 

سرنوشت بهانه ی نرسیدن است (تالیف) نشر مرکز چاپ اول1394