موسیقی (تکنوازی پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی):

 

 

 

 

 

 

اصفهان
[۱۳۸۹/۰۹/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
بیات ترک
[۱۳۸۹/۰۹/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
دشتی
[۱۳۸۹/۰۹/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
همایون
[۱۳۸۹/۰۹/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
دشتی قطعه ضربی
[۱۳۸۹/۰۹/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
افشاری
[۱۳۸۹/۰۹/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
شور
[۱۳۸۹/۰۹/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
دشتی قطعه ضربی
[۱۳۸۹/۰۹/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
دشتی ضربی
[۱۳۸۹/۰۹/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
ابو عطا
[۱۳۸۹/۰۹/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی