موسیقی (تکنوازی پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی):

 

 

 

 

 

 

اصفهان
[۱۳۹۷/۰۷/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
بیات ترک
[۱۳۹۷/۰۷/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
دشتی
[۱۳۹۷/۰۷/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
همایون
[۱۳۹۷/۰۷/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
دشتی قطعه ضربی
[۱۳۹۷/۰۷/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
افشاری
[۱۳۹۷/۰۷/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
شور
[۱۳۹۷/۰۷/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
دشتی قطعه ضربی
[۱۳۹۷/۰۷/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
دشتی ضربی
[۱۳۹۷/۰۷/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی
ابو عطا
[۱۳۹۷/۰۷/۱۱]
اجرای اثر با پیانو توسط دکتر غلامحسین معتمدی