زنده باد تابستان
[۱۳۹۲/۰۶/۳۱]
روایت امید
[۱۳۹۲/۰۴/۰۵]
شام با زندگی
[۱۳۹۲/۰۴/۰۸]
بیچاره بهار...
[۱۳۹۲/۰۱/۰۱]
شاد باش نوروز
[۱۳۹۱/۰۱/۰۱]
استاد زندگی
[۱۳۹۳/۰۱/۱۳]
او نمرد . رفت .
مرگ پوچ، مرگ بی معنا
[۱۳۹۶/۰۵/۰۵]
http://www.khabaronline.ir/detail/688615/weblog/motamedi