عبور از مرگ
[۱۳۹۶/۰۵/۲۶]
مرگ پوچ، مرگ بی معنا
[۱۳۹۶/۰۵/۰۵]
http://www.khabaronline.ir/detail/688615/weblog/motamedi
غزل آخر
[۱۳۹۶/۰۵/۰۱]
روان شناسی شادی
[۱۳۹۶/۰۵/۰۱]
منبع : فصلنامه نگاه نو ، شماره 112 ، زمستان 1395
جنایت و مکافات در ویژه
[۱۳۹۵/۱۲/۲۸]
منبع:/3801/post / www.rangmagazine.com