آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید یاسمی

جستجو

دکتر غلامحسین معتمدی روانپزشک

فارغ التحصیل دبیرستان البرز
دکترای پزشکی عمومی از دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران
دکترای تخصصی روانپزشکی از دانشکده ی پزشکی دانشگاه تهران
صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه ی زمان 1370-1382
روانپزشک بیمارستان خاتم الانبیاء 1374 تا کنون
مدیر و سردبیر سایت روان پژوه 1387 تا کنون
عضو گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1388 تا کنون