جستجو

کتاب ها :

  • باران در دوزخ (تالیف) نشر مرکز چاپ اوّل ۱۴۰۳
  • روان‌شناسی مدیر موًفق (ترجمه) نشر مرکز چاپ دهم ۱۳۹۵
  • سرنوشت بهانه‌ی نرسیدن است (تالیف) نشر مرکز چاپ اوّل ۱۳۹۴
  • موسیقی و ذهن (ترجمه) نشر مرکز چاپ پنجم ۱۳۹۳
  • دنیا از جنس خاطره‌هاست (تالیف) نشر مرکز چاپ اوّل ۱۳۹۲
  • تو خوابی نبودی که من دیده بودم (تالیف) نشر مرکز چاپ اوّل ۱۳۹۱
  • آواز امشب (تالیف) نشر مرکز چاپ اوّل ۱۳۸۸
  • انسان و مرگ (تالیف) نشر مرکز چاپ اوّل ویرایش دوّم ۱۳۸۷

باران در دوزخ

تنهایی

مکافات نزیستن است

آنچنان که از عشق انتظار می‌رود

در هنگامه ‌ای

که فریاد دست ‌ها

از دل برنمی‌آید

و شکوه نگاه‌ ها

متعلّق به گذشته‌ها ست

زمانی که دوست داشتن

درست تلفّظ می‌شد.

روانشناسی مدیر موفق

نظریه‌های مدیریت دوران ما بدان گرایش دارند که میان مدیریت کار و مدیریت زندگی یگانگی و هماهنگی ایجاد کنند تا فلسفه‌ی کلی سازمان‌ها و راهبردهای به کار رفته در آن‌ها موجبات رشد و رضایت افراد را در جنبه‌های شخصی نیز فراهم آورد و مدیران و کارکنان در ابعاد غیرسازمانی زندگی نیز به خشنودی و پیشرفت دست یابند. دستیابی به این هدف، و وفق دادن توفیق فردی و توفیق سازمانی، به نزدیکی بیشتر روانشناسی و دانش مدیریت نـیـاز دارد و نویسنـده‌ی ایـن کتـاب، با تکیه بر تجربه‌ی متمادی عملی و نـظـری، راه‌حـل‌های خاص خود را در این زمینه ارائه می‌دهد و مفاهیـم تازه‌ای چون مدیریت از راه مداخلـه‌ی بـا فاصلـه، خودتدبیـری، پیونـد میان نـگـرش غربی «خود را بشناس» با سنت شرقی «خودت باش» و مانند آن را مطرح می‌کند.

سرنوشت بهانه‌ی نرسیدن است

 

وقتی تمام کلمات تنها یک معنی دارد

که مثل پنجره‌ای دیوانه‌وار

به روی جهان باز می‌شود

تا همه‌ی نام‌ها را صدا بزند

و زندگی را خلاصه کند

تنها تویی

که بر زبان همه‌ی بادها جاری می‌شوی

و جهان را معنی می‌کنی…

موسیقی و ذهن

شاید موسیقی رازآمیزترین و وصف‎ناپذیرترین شکل هنری باشد. تـأثیـر نیرومنـد و انکارنـاپذیر آن بر جسـم و جـان آدمـی همیشه پرسش‎آفریـن بوده و به گونه‎های متفـاوتی تبییـن و توجیه شده است. این کتاب از وجوه و جوانب گوناگون به این مسئله می‎پردازد و دیـدگـاه‎هـای بسیـاری از متـفکـران و صاحب‌نظـران و نیـز خـود مـوسیقـی‎‎دانـان را در این مورد بیان می‎کنـد. بـه نظـر نـویسنـده، موسیقی به تجربـه‎ی درونـی ما تجسـم و تحقـق می‎بخشـد و به احساس‎ها و عواطف ما ساختار و انسجام می‎دهد. در فرهنگی که ما را وادار بـه جـدا کـردن انـدیشـه‎ی عـقـلـی از احسـاس می‎کنـد، برخورداری موسیقی از این قابلیت که می‎تواند حس کمال شخصی ما را احیا کند، بدان نیرویی زندگی‎بخش داده است و روز به روز بر شمار کسانی که با آن نزدیکی و پیوند عاطفی دارند می‎افزاید.

دنیا از جنس خاطره‌هاست

همه چیز را نمی‌توان بر زبان آورد

نمی‌توان به آسانی

از کنار زندگی گذشت.

اطرافت را

خوب نگاه کن

روزگار بر روی تو خم شده است

و به جای تو می‌اندیشد

حتّی وقتی که تو خواب باشی

و خواب ببینی

تو خوابی نبودی که من دیده بودم

و تو زاده‌ی کدام شهری؟

که بوی عشقی می‌دهی

و هزار و یک شب را

تکرار می‌کنی

و آن‌قدر می‌مانی

تا مرگ برود.

آواز امشب

نخواسته‌ام از زندگی

کلمه‌ای بیاموزم

که نتوانم آن را

با کسی

در میان نهم.

نخواسته‌ام از عشق

ترانه‌ای بیاموزم

که نتوانم آن را

برای تو

بسرایم.

انسان و مرگ

اندیشه‎‌‌ی آدمی درباره‌ی مرگ از دیرباز در مذهب، فلسفه و هنر متجلی شده اما امروز دانش روان‌شناسی به موشکافی درباره‌ی ابعاد گوناگون مرگ و برخوردهای گوناگون آدمیان با آن پرداخته است.

این کتاب که از نخستین کتاب‌هایی است که در زبان فارسی به این زمینه می‌پردازد، چکیده‎ای است از آخرین دستاوردهای دانش روان‌شناسی در این مورد، همراه با گزیده‌هایی نغز از آنچه در مضمون مرگ در فرهنگ و ادب ایران و جهان داشته‌ایم، و در مجموع نشان می‌دهد آگاهی درباره‌ی مرگ بر عمق و معنای زندگی می‌افزاید، چرا که مرگ پدیده‌ای بیگانه نیست که از بیرون به قلمرو حیات تجاوز کند، بلکه ذاتی زندگی و قانون طبیعت است، یا به گفته‌ی هایدگر، هستی انسان آغشته‌ی نیستی است.