جستجو

نغمه‌پردازی پیانوی ایرانی

آواز اصفهان
۱۴۰۲/۷/۲۶
آواز اصفهان و چهار مضراب
۱۴۰۲/۸/۱۲
آواز دشتی قطعه ضربی و چهار مضراب
۱۴۰۲/۱۰/۱
آواز ابوعطا
۱۴۰۲/۱۱/۶
چهار مضراب اصفهان
۱۴۰۲/۷/۳۰
آواز بیات ترک: قطعه ضربی و چهار مضراب
۱۴۰۳/۲/۷
چهار مضراب اصفهان
۱۴۰۳/۲/۷
قطعه ضربی آواز بیات ترک 
۱۴۰۳/۲/۷