آدرس : تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید یاسمی

جستجو

کتاب ها :

  • انسان و مرگ ( تاًلیف ) نشر مرکز چاپ اول ویرایش دوّم 1387
  • موسیقی و ذهن ( ترجمه) نشر مرکز چاپ پنجم 1393
  • روان شناسی مدیر موًفق (ترجمه) نشر مرکز چاپ دهم 1395
  • آواز امشب ( تاًلیف) نشر مرکز چاپ اوّل 1388
  • تو خوابی نبودی که من دیده بودم (تالیف) نشر مرکز چاپ اول 1391
  • دنیا از جنس خاطره هاست(تالیف)نشر مرکز چاپ اول 1392
  • سرنوشت بهانه ی نرسیدن است (تالیف) نشر مرکز چاپ اول1394